පුවත්

බෙන්සිලිසොප්‍රොපිලමයින්

පෙනුම කොන්දේසි: විශාල විනිවිද පෙනෙන ස් stal ටිකයකි.

ගබඩා කොන්දේසි: සිසිල්, වාතාශ්රය සහිත ගබඩාවක ගබඩා කරන්න. ගින්නෙන් හා තාපයෙන් Keep ත්ව සිටින්න. ඔක්සිකාරක කාරකයෙන් වෙන වෙනම ගබඩා කළ යුතුය, සෑම ආකාරයකින්ම මිශ්‍ර ගබඩා කිරීමෙන් වළකින්න. ගිනි නිවීමේ උපකරණවල අනුරූප විවිධත්වය හා ප්‍රමාණය සමඟ සන්නද්ධ වන්න. ගබඩා ප්‍රදේශය කාන්දු වන හදිසි ප්‍රතිකාර උපකරණ සහ සුදුසු ගබඩා ද්‍රව්‍ය වලින් සමන්විත විය යුතුය.

image


තැපැල් කාලය: ජුලි -06-2021